Back to Top
Menu

Konzertreihe in Südtirol 2016

Das Programm wird verschiedenste Musikstücke aus den unterschiedlichsten Epochen und Stilrichtungen beinhalten, mit denen der Chor in Calella angetreten sein wird aber auch schon bekannte, die der Chor u.a. bei den Chorolympiaden aufgeführt hat.

cdjg

Fotogallery Concerts 2016 ->

 

Concerts 2016

29. October 2016 
Concert in Bolzano 
- 20:00
Chiesa Evangelica Luterana | Evangelische Christus-Kirche

30. October 2016 
Concert in Völs 
- 17:00
Chiesa Parrocchiale | Pfarrkirche

31. October 2016 
Concert in Ortisei 
- 20:00
Chiesa Parrocchiale | Pfarrkirche

 

Konzertreihe des Cor di Jëuni Gherdëina in Südtirol

Der Chor di Jëuni Gherdëina wurde 2009 mit der Idee gegründet, alle Jugendchöre und jungen Gesangsbegeisterten in einem Projektchor zusammenzuführen. Nach den ersten beiden sehr erfolgreichen Konzerten war klar, dass das erste Projekt nur der Anfang eines wunderbaren Weges sein würde. So folgten mehrere Projekte, darunter auch die Teilnahme am Wettbewerb in Riva del Garda, der aufgrund des dort erzielten guten Ergebnisses, die Tür zur Teilnahme an den World Choir Games – den Chorolympiaden in Riga (Lettland) öffnete, wo der CDJG eine Gold- und eine Silbermedaille nach Hause mitnehmen konnte.
In diesem Jahr haben der ehrgeizige Ausschuss und der Dirigent des CDJG, Samuel Runggaldier, und die insgesamt 55 motivierten Sänger, eine neue Herausforderung angenommen. Es handelt sich um “Canta al Mar” in Calella/Barcellona, einem internationalen Chorfestival mit integriertem Wettbewerb. 
Der Chor bereitet sich mittlerweile seit mehreren Monaten mit viel Fleiß, Hingabe und großer Freude auf dieses Event vor. Jedoch gibt es nichts schöneres als mit Freunden und Bekannten im eigenen und in den benachbarten Orten das Ergebnis einer langen Vorbereitung zu feiern. Daher freut sich der Chor ganz besonders darauf, in St. Ulrich, Bozen und in Völs ein Konzert  geben zu dürfen. Das Programm wird verschiedenste Musikstücke aus den unterschiedlichsten Epochen und Stilrichtungen beinhalten, mit denen der Chor in Calella angetreten sein wird aber auch schon bekannte, die der Chor u.a. bei den Chorolympiaden aufgeführt hat.

Ingrid Demetz

Urtijëi, 15.11.2016cdjg

ITW - Samuel Runggaldier, curt dan muever per Calella

cdjg

Chësta dumanda te ovi bele fat n iede ma te damandi mo n iede n curt per chi che ne te cunesc nia, da ulà ven pa ti pascion per la mujiga, ulà iessa leprò y da ulà ven pa ti furmazion da dirighënt?
Mi pascion per la mujiga da cor ei bel da pitl insù. Mi per y mi loma fova bele ntleuta pra l cor y tosc ovi enghe ie scumencià pra l cor di mutons po plu tert pra autri cores. Bel da pitl scutovi su scialdi mujiga a cappella. 
Dlongia l Cor di jëuni Gherdëina sons stà per 10 ani dirighënt dl cor di jëuni de S.Cristina y aldidancuei cianti mo tl Cor Sasslong, cor de dlieja de S.Cristina y tl Ensemble Gherdëina. 
Ei teu pert a plu Kurse cun Andreas Gassner, Erwin Ortner y Norbert Brandauer y po ei abu la fertuna de pudei to pert n mens y mez ala longia cun Christo Burger tl Sudafrica a uni proa cun si cores y ala università de Pretoria ulache el nseniova. Sen sons tl leur de fe l terzo y ultimo ann dla “Kirchenmusikschule” a Persenon.

De reviers al proiet Calella 2016, ie pa l cor feter chël che fova a Riga, an pa tëut su ciantarins nueves y co pa? 
La majera pert di ciantarins ie i medemi che fova a Riga, 15 de chei ne a chesc iede nia pudù fe pea y perchel ons teu su 15 ciantarins nueves. Per to su i nuev ciantarins ons fat na pitla audizion ulache duc chiche ulova fe pea pudova ciante dant y po iesi unic teut su aldò dla qualità che i a y aldo dl bujen che an n cont de stima.

Te ciuna categories fej pa l CDJG dal cuncors “Canta al Mar” tla Spania pea? 
Chest iede fajons inò pea te 2 categories, “mixed choirs A1” che fos per cores mescedei y la categoria “sakral”, ulache messron purté dant n program sacral.

Cie program po pa l publich se aspitè dai cunzerc te Südtirol ai 29, 30 y 31 de utober 2016?
Chësc iede ons inò n program scialdi nteressant cun mujiga de uni sort. Scumencion l cunzert cun n pez gregorianich pona vel pez polifonich antich, na madrigale, un n pez rus, doi pec de mujiga contemporanea, doi spirituals, na ciantia plu moderna che passenea povester per i 100 ani dla ferata de Gherdëina y 3 cianties ladines.

Ciun ie pa stat l pez plu rie che l cor à mparà ite?
Da me ora l Magnificat a 12 ujes. Chesc pez ie sta scri per la basilica San Marco de Unieja da l venezian Andrea Gabrieli, nasciù tl 1533. L pez ie scrit per 3 cores da 4 ujes. Ntleuta univa l prim cor acumpanià da vidules y gambe di legno, l segondo cun orgun y l terzo cun “Krummhörner” y posaunes. I ciantarins a giatà na registrazion de chesc pez y a pudù sl mparé ite dasseui, perchel iela enghe jita plu saurì. A mi me sa uni iede da giaté pel de gialina canche sona n bel accord a 8 o gor 12 ujes, che ie nia iust na roba da uni di. :) 

Cie proiet te savessa pa bel fè cun l cor tl daunì? 
Cun l Cor di jëuni Gherdëina me savessa dassen bel a fe n proiet cun orchester y cun band for speran che i ciantarins resta plu o manco i medemi. 
Dassen bel me savessa nce a fe tl 2019 n cunzert per i 10 ani CDJG ulache pudessa ciante pea duc i ciantarins che a ciantà pea n iede ti ultimi 10 ani cun duta la ciantes che ie states l highlight te chisc 10 ani.

Mujiga cianteda per ghërdëina, zech de mpurtant per tè. Ciuldi pa y cie ven pa chësc iede purtà dant? 
Sci, a mi me sa dastramp mpurtant che te n cor de jeuni veniel enghe ciantà uni tant vel ciantia ladina, prim de dut acioche les ne va nia perdudes y samben nce per mantení nosta bela rujneda ajache chesc ie n grandiscimo valor che on tla Ladinia. Neus assan te Gherdëina ngrumon de blota cianties ladines! 
Chesc iede purtons dant 3 pec bëndebo cunescui, “La Serenata” y “Do l temp” de Stefan Demez de Sulé y la “Ninna Nanna” de Vinzenz Maria Demez da Fëur.

 

De gra per l ntervista!
Diego

 

 

ITW - Matthias Runggaldier

cdjg

Ncuei ulons fé na pitla ciaculeda cun Matthias per fé al savëi n curt a duc a cie pont che n ie cun Calella y i cunzerc che sarà daldò te Gherdëina y ntëur via.

Da can incà se njënia pa l cor per chësc proiet y tan de ciantarins ie pa tl CDJG?
Plu o manco sons n ann che lauron sun chësc proiet danter sentedes i proes. L  tol n gran leur a meter ji vel da de tel y perchel adruons enghe scialdi temp dan ora nfin che dut ie urganisà a puntin. Pra l cdjg per l proiet canta al mar 2016 cianta pea 55 ciantarins de Gherdëina.

Cie sort de cuncors ie pa chësc, l medemo sciche a Riga?
Chëst iede n iel nia na olimpiada ma n cuncors internazuinel a paradlé cun l cuncors che an fat a Riva del Garda. Senzauter iel n grum de cores da dut l mond che se mesura pa plu categuries.

Ie pa la organisazion a bon pont?
La organisazion ie a n boniscimo pont, on pudù laure scialdi bën tl ultima ann i perchel sen sons anjniei per to l jol a callela.

Co fovel pa chësc iede a jì a sponsoren y finanziamënc, se che chël ie for n lëur nia saurì :D ?
Chëst ann sons stai boni de finanzie dut l proiet me cun scioldi publichs. On nia damandà sponsores privac. Ma mpo iel da rengrazië duc ënghe chëi che se ova dat na man tl 2014.

Cianté n cësa dan familia y cumpanies ie for bel, cie vën pa a sl de do l viac tla Spania?
Sun nosc program ons chëst ann metu a ji na pitla tourne.
L prim cunzert sara ai 29.10.2016 a bulsan tla dlieja evangelica dala 20.00. 
N dumenia ai 30.10.2016 sons da audi a Völs tla dlieja bel dala 17.00.
Y per stlu ju chësc proiet l utlimo cunzert ons metu a ji a Urtjei tla dlieja enghe dala 20.00

Tulon enghe pert chest ann mo a n cuncors a Innsbruck. Tlo se tratel dl Gesamttiroler Wertungssingen ulache l se mesura ngrum de cores de dut l Tirol. Nosc cuncors tenion ai 13.11.2016  dla 15.30. 
On teu l ucajon de to pert enghe a chesc pervia che l ven me fat uni 2-3 ani. Nsci sons bel sciaudei it cun n beliscimo program che nosc dirghënt a cris ora.

Chëst ann ie veles? Bele l pensier tl daunì? 
Chëst ann ie la veles dl cunsei nuef. Audei coche les va a fine, senzauter ons purnpo bel vel ideis per l daunì sciche l di dla ciantia ladina y nia da dejmince la festa di 10 ani dl cdjg che n muessa bel plan scumencé a laure lessu. L cdjg ie un di majeri cores de Südtirol y perchël ie la oragnisazion ënghe aldo granda. Ma chësta dezijions muessa to l cunsei nuef che ven lità chëst ann d'inviern.

 

De gra per l ntervista!
Diego